KVKK Aydınlatma Metni

1. VERİ SORUMLUSU

 

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla ARESTA OTO KİRALAMA ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  MERSİS NO : 0074107153200001 (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.arestarentacar.com adresinde yer alan “ARESTA OTO KİRALAMA ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası” ndan ulaşabilirsiniz.


2-Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ve 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Vergi mevzuatından doğan yükümlülükler, denetleyici ve düzenleyici kurum ve kuruluşların düzenlemeleri ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller, hukuki süreçlerin takibi ve icrası ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde,

Şirketimiz birimleri ve ofisler, şubelerimiz, çağrı merkezimiz, tarafından, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Kişisel verileriniz; satış, servis, araç kiralama ve yol yardım hizmetlerinin kurulması, yürütülmesi ve sizlere daha iyi hizmet verebilmek için yukarıda sayılan yükümlülüklerimize ek olarak;

Satış, servis, araç kiralama ve yol yardım hizmetlerimizden önce kimliğinizin teyit edilmesi, potansiyel müşteriler ile temasa geçilmesi ve bu suretle potansiyel tüketicilerin belirlenmesi ve tüketicilerin kampanyalardan haberdar edilmesi, teklif hazırlama sürecinin yürütülmesi, araç test sürüşü iş ve işlemlerinin yürütülmesi, araç teslimine hazırlık işlemlerinin yürütülmesi, sözleşmeyi kurmak amacıyla tarafınızla sözleşmenin paylaşılması,

Satış hizmeti, servis hizmeti, araç kiralama hizmeti ve yol yardım ve işlemlerine ilişkin kayıtların sistemde oluşturulması, sözleşme süreçlerinin tamamlanması,

Araç/servis/hizmet memnuniyeti ölçme amacıyla satın alma/ hizmet alma sonrası iletişim, müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi, aracınıza/kiraladığınız araca ilişkin olarak teknik ve aracın yararına/sizin yararınıza olacak nitelikte bilgi verilmesi, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmesi, güncellenmesi, pazarlanması ve tanıtılması, araçlar ve yedek parçalarının satışı ve pazarlanması, hizmet şartlarımızda meydana gelebilecek değişiklikler hakkında bilgilendirme yapılması, talep ve şikayetlerinizin karşılanması ve takibi, satış sonrası destek hizmetlerinin verilmesi, servis randevularının oluşturulması, bakım ve muayene tarihlerinin bildirilmesi ve hatırlatılması,  garanti yükümlülüğünün yerine getirilmesi, sigorta süreçlerinin takibi, hasar veya kaza süreçleri ile değer tespiti, değer kayıp ve sair süreçlerin yürütülmesi ve takibi, satışa ve hizmete  bağlı faturalandırma ve kredilendirme de dahil olmak üzere; mali ve finansal işlemlerin yürütülmesi, risk yönetiminin yürütülmesi, güvenliğinize ve acil durumlara ilişkin operasyonların yürütülmesi, sözleşme bitiş tarihi öncesinde tarafınızın bilgilendirilmesi,


Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için iş ortaklarımız, kredi sağlayıcıları, yetkili satıcılar, yetkili servisler ve tedarikçilerle yürütülen işlerin planlanması ve yürütülmesi, gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş ve işlemlerin yürütülmesi,


Siteyi ziyaret ettiğinizde sizi tanımak ve böylece siteyi kişiselleştirerek ziyaretinizin daha verimli hale getirilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi kapsamlarında işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

3-Kişisel Verilerinizin Aktarılması

    Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.arestarentacar.com ve adresinde yer alan ““ARESTA OTO KİRALAMA ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir


4-Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; ilgili mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda belirlenen “kişisel verilerin işlenme şartlarına ve amaçlarına” uygun şartlarda ve şirketimizin sözleşmeler ve yasalardan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi, sunduğumuz hizmetlerin geliştirilmesi ve ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi amaçları ile edinilir.

Buna göre; kişisel verileriniz, şirket tarafından kamera kayıt sistemi, mobil uygulamalar veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, formlar, kaza tutanakları, dilekçe, olay yeri bilgileri, internet giriş ve kayıt sistemi ve benzeri diğer kanallar aracılığı ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda ve benzeri teknolojiler vasıtasıyla elde edilmekte ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır.

Belirtilen yöntem ve hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun 5. Ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ve işbu Aydınlatma Metninde belirtilen veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve hukuki sebeplerle işlenebilecek ve aktarılabilecektir.


5. İLGİLİ KİŞİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

 

İlgili Kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Aresta İlgili Kişi Başvuru Formu adresinden ulaşabileceğiniz Aresta Ulaşım Çözümleri Şirketi İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ine göre Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.


Whatsapp Telefon